BARAM GROUP דואגים לשקט שלך!

דוחות אישיים


דוחות לבעלי עסקים קטנים(עצמאים):

בעלי עסקים מחויבים להגיש אחת לשנה דו"ח המפרט את ההכנסות וההוצאות בשנת המס ולמעשה על בסיס דיווח זה נקבעים תשלומי מס הכנסה וביטוח הלאומי, הדיווח יכלול את הכנסותיו והכנסות בת/בן זוגו מכל המקורות בארץ ובחו"ל.

 

דוחות לבעלי שליטה:

בעל שליטה בחברה, מחויב להגיש דו"ח אישי כל שנה אשר יכלול את כל הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו, מכל המקורות בארץ ובחו"ל.


דוחות למחזיקים מניות בחברות בחו"ל, נכסים בחו"ל:

אדם המחזיק במניות המעניקות לו בעלות(חלקית או מלאה) בחברה הרשומה מחוץ לישראל או מחזיק נכס מחוץ לישראל.

חייב לדווח לשלטונות המס על ההחזקה וכן על ההכנסות הנובעים מהם.


דוחות לסוחרים במטבעות וירטואליים:

מס הכנסה רואה במטבע המבוזר(וירטואלי) כנכס ולכן המחזיק במטבעות וירטואליים חייב בדיווח.

טואול הקמת אתרי אינטרנט